งานประกันคุณภาพ

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก สุริยัน สำราญใจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

เรือเอกหญิง ณิชกานต์ ศรหิรัญ

รรก.ฝธก.รร.พธ.พธ.ทร.
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

นาวาเอก ฐานุพงศ์ ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

เรือเอก ภูริณัฐ แสนปลื้ม

รรก.ฝกง.รร.พธ.พธ.ทร.
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

เรือเอก สรรค์ภพ อัคราธร

นายกราบแผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

นาวาโทหญิง ปาริชาติ ช่อทองดี

หน.ศึกษา แผนศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.
ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

นาวาโท ปัญญาภรณ์ นาล้วน


ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา​
Scroll to Top