เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ กรมพลาธิการทหารเรือ (เดิมเรียกว่า กรมพัสดุทหารเรือ) จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๑ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราภายในกรมพลาธิการทหารเรือใหม่ โดยใช้ชื่อ กองการศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ (กศษ.พธ.ทร.) โดยให้ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองการศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ ภารกิจ

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ มีการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนพลาธิการ  ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการนำวิสัยทัศน์ และนโยบาย 
กรมพลาธิการทหารเรือ มาเป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ
โรงเรียนพลาธิการกรมพลาธิการทหารเรือ

หลักสูตรโรงเรียนพลาธิการ

หลักสูตรนักเรียนจ่า

ความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่บริการ การจัดโต๊ะอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม และ ระเบียบวินัยสอดคล้องกับขนมธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

หลักสูตรการบริการ

ความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ เช่น คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่บริการ การจัดโต๊ะอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การผสมเครื่องดื่ม และ ระเบียบวินัยสอดคล้องกับขนมธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

หลักสูตรการสหโภชน์

ความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ ด้านหลักโภชนการ และคุณค่าอาหาร เช่น อาหารหลัก ๕ หมู่ และสารอาหาร ด้านหลักประกอบอาหาร เช่น การกำหนดอาหาร การเลือกซื้อและเก็บรักษา เสบียงสด-แห้ง

หลักสูตรการบริการประจำสำนักงาน

ความรู้พื้นฐานด้านต่าง ๆ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ การจัดโต๊ะอาหาร การพับผ้าเช็ดมือรูปแบบต่างๆ การพัสดุเช่น ประเภทการเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้านธุรการแลสารบรรณ

จำนวนนักเรียน

นักเรียนจ่า

นักเรียนพลหลักสูตรการบริการ

นักเรียนพลหลักสูตรการสหโภชน์

นักเรียนพลหลักสูตรการบริการประจำสำนักงาน

งานกิจกรรมของโรงเรียน

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”แข่งขันทำอาหารเทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมหลวงชุมพร”เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ ฯ ณ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม”แข่งขันทำอาหารเทิดพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปี กรมหลวงชุมพร”เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันสิ้นพระชนม์ ฯ ณ ศูนย์ส่งกำลัง กรมพลาธิการทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดบรรพชาสามเณรให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษา

พลเรือโท วิสาร บุญภิรมย์ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดบรรพชาสามเณรให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษา

จัดบรรพชาสามเณรให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อให้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาหรือศึกษาอบรมตามหลักศาสนาของตนเอง เป็นการขัดเกลาจิตใจ ไปใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนการปฏิบัติงานภายหลังการสำเร็จการศึกษา

กำลังพล รร.พธ.พธ.ทร. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาศา ๙๐๔ (บางเขน)

กำลังพล รร.พธ.พธ.ทร. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาศา ๙๐๔ (บางเขน)

กำลังพล รร.พธ.พธ.ทร. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาศา ๙๐๔ (บางเขน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของ รร.พธ.ฯ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

การบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒

การบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒

การบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาของ รร.พธ.ฯ

จัดทำโครงการฝึกทักษะวิชาชีพพลาธิการแบบบูรณาการครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ “การจัดเลี้ยงในรูปแบบของกรมพลาธิการทหารเรือ”

จัดทำโครงการฝึกทักษะวิชาชีพพลาธิการแบบบูรณาการครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ “การจัดเลี้ยงในรูปแบบของกรมพลาธิการทหารเรือ”

แผนกศึกษา จัดทำโครงการฝึกทักษะวิชาชีพพลาธิการแบบบูรณาการครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ “การจัดเลี้ยงในรูปแบบของกรมพลาธิการทหารเรือ” โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้ นรจ . พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ สามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง