งานกิจกรรมของโรงเรียน

Section Title

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ...

จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกศึกษา จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ นรจ พรรค ...

การจัดสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ

รร.พธ.พธ.ทร. จัดการสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ หัวข้อ "เทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ" ...

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ รร.พธ.พธ.ทร.

นายกสมาคมภิริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ โรงเรียนพลาธิการ ...