แผนกสนับสนุน

ว่าที่ น.ท.ปัญญาภรณ์  นาล้วน
หัวหน้าแผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

ร.อ.ปรีชา  เหล่าทะนนท์
หัวหน้าหมวดคลังพัสดุ แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์  คงขำ
หัวหน้าหมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.อนุชา  คนหลัก
เสมียนพลาธิการ แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ไพโรจน์  แสงชื่น
สูทกรรม หมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ไชยวัศ  อาศานอก
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ หมวดคลังพัสดุ  แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.จาตุรงค์  ปิยานุวัฒน์กุล
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง หมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.ชูชาติ  ญาณประภาศิริ
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง หมวดบริการ  แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.พีรทัต  รอดนุช
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.ท.ธนกฤต  กระจ่าง
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง หมวดบริการ  แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.ต.ณัฐพงษ์  สักกะโทก
สูทกรรม หมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

(ช่วยราชการ สลก.ทร.)