แผนกศึกษา

น.ท.หญิง ปาริชาติ  ช่อทองดี
หัวหน้าแผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.

ว่าที่ น.ท.จารึก  พรเจริญ
ประจำ พธ.ทร.

(ช่วยราชการ รร.พธ.พธ.ทร.)

ว่าที่ น.ท.อิทธิกร  ศาตานิมิ
หน.ตรวจสอบและวิเคราะห์ คป.บก.อจปร.อร.

(ช่วยราชการ รร.พธ.พธ.ทร.)

ร.อ.ประสิทธิ์ชัย  ศรีรักษ์
นายคลังตำรา แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.

ร.ท.ปราโมทย์  ก้อนนิล
ครูวิชาการบริการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.

ว่าที่ ร.ท.หญิง สิริภัทร์  พุดตาล
รรก.ครูวิชาโภชนาการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ธงชัย  ช่างสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังตำรา แผนกศึกษา

รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.พลสินธ์  วัดฟุ้งเฟื่อง
เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร

พ.จ.อ.สมภพ  กาญจนาวิล
ผู้ช่วยครูวิชาโภชนาการ  แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ชัยยันต์  กระจ่างแผ้ว
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด แผนกศึกษา

รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ขจิตพงศ์  พานแก้ว
ผช.ครูโภชนาการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร

จ.อ.ภัทรพงษ์  สิงห์สุข

เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร

จ.อ.นวฤกษ์  ฉายาชวลิต

เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร

 

จ.อ.สหัสวรรษ  เพ็ชร์เย็น
เจ้าหน้าที่คลังตำรา แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร

จ.อ.ฐานทัพ  กลิ่นเกิด

เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร

 

นางอุ่นเรือน  วัฒนนภาเกษม
ครูฝึกอาชีพ ระดับ ๓

รร.พธ.พธ.ทร.

นางสาวมุกรดา  ภูงาม

ครูฝึกอาชีพ ระดับ ๓

รร.พธ.พธ.ทร.

นางสาวฉฎาธร  เสียงเย็น

ครูฝึกอาชีพ รร.พธ.พธ.ทร.

 

นายกฤษณชนม์  รัศติลัก

ครูฝึกอาชีพ รร.พธ.พธ.ทร.

 

นางสาวเบญจมาศ  คำมา
ครูฝึกอาชีพ รร.พธ.พธ.ทร

นางสาวสุกัญภา  ท่วมศิริ

ครูฝึกอาชีพ รร.พธ.พธ.ทร.