แผนกปกครอง

แผนกปกครอง

น.อ.ฐานุพงศ์  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง
รอง ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. และ รรก.ต้นเรือ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

ว่าที่ ร.อ.สรรค์ภพ  อัคราธร
นายกราบ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.เด่นธีรวุฒิ  ศรีอินทร์
พันจ่าประจำกราบ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ภูริวัฒน์  แก้วทองมา
พันจ่าประจำกราบ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.สุธีโชค  บัวแดง
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.ภัทรพงษ์  สิงห์สุข
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.สิทธิพล  เดชโคบุตร
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.นวฤกษ์  ฉายาชวลิต
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.