สัญลักษณ์ของโรงเรียน

ความหมาย

               รูปคบเพลิงสีแดง    หมายถึง  ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา  ความสว่าง  ความรู้  ความดี  เกียรติ  ชื่อเสียงที่ปรากฏให้ผู้อื่นได้เห็น

               รูปกุญแจไขว้        หมายถึง  กุญแจไขไปสู่ความสำเร็จ  เพื่อให้บรรลุภารกิจ

               รูปหนังสือ           หมายถึง  การสอน  การให้ความรู้  อบรมบ่มเพาะในสรรพวิทยาแก่นักเรียน/แหล่งค้นคว้าหาความรู้แหล่งรวบรวมข้อมูล

               รูปช่อชัยพฤกษ์     หมายถึง  เกียรติยศ  ความสง่างาม

               รูปเกลียวเชือก      หมายถึง  ความสามัคคี  กลมเกลียวกัน

               รูปดอกประดู่         หมายถึง  ความสามัคคีพร้อมเพรียงของทหารเรือ

               วันก่อตั้งโรงเรียน    ๒๖  มิถุนายน  ของทุกปี

               สีประจำโรงเรียน    สีเขียว – ขาว

Scroll to Top