ฝ่ายธุรการ

ร.อ.หญิง ณิชกานต์  ศรหิรัญ
รรก.ฝธก.รร.พธ.พธ.ทร.

จ.ต.ธีร์ธวัช  พิพัฒน์เดชธน
เสมียน รร.พธ.พธ.ทร.