ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายการเงิน

ร.อ.ภูริณัฐ  แสนปลื้ม
รรก.ฝกง.รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.ท.ปรัชญา  เหมือนสุวรรณ
เสมียนการเงิน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.พรมณา  มณีมัย
เสมียนการเงิน รร.พธ.พธ.ทร.