ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก ฐานุพงศ์  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาโทหญิง ปาริชาติ  ช่อทองดี
หัวหน้าแผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.
เรือเอก สรรค์ภพ  อัคราธร
นายกราบแผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.
เรือเอก ภูริณัฐ  แสนปลื้ม
รรก.ฝกง.รร.พธ.พธ.ทร.
เรือเอกหญิง ณิชกานต์  ศรหิรัญ
รรก.ฝธก.รร.พธ.พธ.ทร.