ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก สุริยัน  สำราญใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก ฐานุพงศ์  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ