แผนกสนับสนุน

น.ต.ปรีชา  เหล่าทะนนท์
ประจำแผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

 ร.อ.ปราโมทย์  ก้อนนิล
หัวหน้าหมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.อนุชา  คนหลัก
เสมียนพลาธิการ แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.ไชยวัศ  อาศานอก
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ หมวดคลังพัสดุ  แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

พ.จ.อ.จาตุรงค์  ปิยานุวัฒน์กุล
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง หมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.ชูชาติ  ญาณประภาศิริ
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง หมวดบริการ  แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.พีรทัต  รอดนุช
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ หมวดคลังพัสดุ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.ต.วรพล  สุวรรณชะนะ
เจ้าหน้าที่จัดเลี้ยง หมวดบริการ  แผนกสนับนุน รร.พธ.พธ.ทร.

จ.ต.ณัฐพงษ์  สักกะโทก
สูทกรรม หมวดบริการ แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

(ช่วยราชการ สลก.ทร.)

นางสาวธัญลักษณ์  นกแสง
เจ้าหน้าที่โยธา มว.โยธา แผนกสนับสนุน รร.พธ.พธ.ทร.

Scroll to Top