แผนกปกครอง

น.อ.ธุวพล  ทรัพย์เจริญ
รอง ผอ.รร.พธ.พธ.ทร. และ รรก.ต้นเรือ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

ว่าที่ ร.อ.พีรณัฐ  ชนะบวรบุตร
นายกราบ แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.สุธีโชค  บัวแดง
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.ภัทรพงษ์  สิงห์สุข
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.สิทธิพล  เดชโคบุตร
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

จ.อ.นวฤกษ์  ฉายาชวลิต
นายตอน แผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.

Scroll to Top