ผู้บังคับบัญชา

นาวาเอก พีระพล  เพ็งหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาเอก ธุวพล  ทรัพย์เจริญ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ

นาวาโทหญิง ปาริชาติ  ช่อทองดี
หัวหน้าแผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.
เรือเอก พีรณัฐ  ชนะบวรบุตร
นายกราบแผนกปกครอง รร.พธ.พธ.ทร.
เรือโท วิรัตน์  วีระวรรณโณ
รรก.ฝกง.รร.พธ.พธ.ทร.
นาวาตรีหญิง ณิชกานต์  ศรหิรัญ
ประจำ พธ.ทร. ช่วยราชการ รร.พธ.ฯ
Scroll to Top