ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ

วัตถุประสงค์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบาย

                โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ มีการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนพลาธิการ  ให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการนำวิสัยทัศน์ และนโยบาย        
กรมพลาธิการทหารเรือ มาเป็นกรอบในการกำหนดวัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ดังนี้

 1. เพื่อผลิตนักเรียนจ่า ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารประทวน พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ ของกองทัพเรือ
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรสายพลาธิการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ มีคุณธรรม และจริยธรรม
 4. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

    “ สร้างคนดี มีวินัย ใฝ่วิชา พัฒนาตน ”

                  ปรัชญา โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ มีความหมาย คือ หลักยึดในการปฏิบัติของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ อันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ จากโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือไปแล้ว

    “เป็นหน่วยสนับสนุนชั้นนำ ด้วยระบบงานที่มีคุณภาพและทันสมัย”

“เป็นแหล่งผลิต และพัฒนาทหารพลาธิการที่ได้มาตรฐาน ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ”

          ทั้งนี้ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ มีกรอบแนวความคิดในการกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ อยู่บนพื้นฐานความต้องการในการบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองทัพเรือ และหน่วยต้นสังกัด มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กองทัพ สังคมแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันรวมทั้งในอนาคต และส่งเสริมการพัฒนางานด้านต่าง ๆ โดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการศึกษา กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้กำลังพลโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ร่วมกันพัฒนากระบวนการในการผลิต พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะทางทหาร มีความเป็นผู้นำ ให้สามารถก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน มีความเป็น มืออาชีพในการทำงาน และรู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์

                        “มีคุณธรรม นำความรู้ คู่วินัย นำไปใช้พัฒนา ”

                   เอกลักษณ์

                       “เชี่ยวชาญงานพัสดุ โดดเด่นงานบริการ และเป็นเลิศงานสหโภชน์ ”

                   นโยบาย กรมพลาธิการทหารเรือ

                        “พัฒนาการทำงานที่มุ่งเน้นการสร้างระบบงาน  และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้ดียิ่งขึ้น”    

ผู้บริหารโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการโดยนำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กองทัพ วิสัยทัศน์ และนโยบายของหน่วยต้นสังกัด มาใช้ในการกำหนดนโยบายในการบริหารงานภายในสถานศึกษา ที่มุ่งหวังในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสามารถสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะทางทหารตามที่กองทัพกำหนด มีภาวะผู้นำ มีกระบวนการทางความคิด สามารถคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์           
คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ แก้ปัญหาได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความสามารถในทักษะวิชาชีพสายพลาธิการ      โดยเริ่มจากการพัฒนาครู และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กรมพลาธิการทหารเรือ
เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพสายพลาธิการของ กองทัพเรือ มีภารกิจในการ “ดำเนินการฝึกหัดศึกษาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือให้แก่ เหล่าทหารพลาธิการทุกระดับ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นักเรียนจ่า นักเรียนพลทหาร ให้มีความรู้ความสามารถในการส่งกำลังสายพลาธิการ และตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือ รวมทั้งดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา” และดำเนินการบริหารจัดการศึกษาภายในโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงสร้างการจัดส่วนราชการ

ดังนี้

 • ส่วนบังคับบัญชา : มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา วางแผนอำนวยการ และบริหารกิจการของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
 • แผนกปกครอง : มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ควบคุม ดูแลอบรมนักเรียน โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
 • แผนกศึกษา     : มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการฝึก และการศึกษาของนักเรียน
  โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
 • แผนกสนับสนุน : มีหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนเกี่ยวกับการเลี้ยงดู การพัสดุ การขนส่ง
  การโยธา เครื่องช่วยการฝึกและการศึกษา และการบริการของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ
 • ฝ่ายธุรการ : มีหน้าที่รับ – ส่งเอกสารทางราชการ
 • ฝ่ายการเงิน : มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของข้าราชการและนักเรียน
Scroll to Top