ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๑ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับ กรมพลาธิการทหารเรือ (เดิมเรียกว่า กรมพัสดุทหารเรือ) จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๕๐๑ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราภายในกรมพลาธิการทหารเรือใหม่ โดยใช้ชื่อ กองการศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ (กศษ.พธ.ทร.) โดยให้ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงกับ กองการศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ และเป็นปีแรกที่กองทัพเรือ ได้เปิดรับนักเรียนจ่า เหล่าทหารพลาธิการ โดยให้จัดการศึกษาที่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จำนวน ๑ ปี แล้วจึงส่งตัวมารับการศึกษาที่โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ อีก ๑ ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับการแต่งตั้งยศเป็น “จ่าโท” ต่อมาได้เปลี่ยนการแต่งตั้งยศเป็น “จ่าเอก” และครั้งสุดท้ายได้เปลี่ยนการแต่งตั้งยศเป็น “จ่าตรี” ในปี พ.ศ.๒๕๒๗ ได้มีการขยายอัตรากำลังพลโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือใหม่ เพื่อรองรับกับการขยายตัวทางด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น จึงได้ยกเลิกอัตรา กองการศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ แยกเป็น ๒ หน่วย คือ โรงเรียนพลาธิการ และ กองบริการ ขึ้นตรงกับ กรมพลาธิการทหารเรือ เพื่อให้การศึกษา อบรม และการบริการจัดเลี้ยง รองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เป็นลำดับ โดยกระทรวงกลาโหม   ได้อนุมัติอัตราเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗ และถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนา ของ โรงเรียนพลาธิการ     
กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นต้นมา

               ปัจจุบัน โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓๔ ถนนริมทางรถไฟเก่า แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ โทรศัพท์ติดต่อ ๐ ๒๔๗๕ ๒๓๘๒ โทรสาร (Fax) ๐ ๒๔๗๕ ๒๓๘๒ เว็บไซต์ของสถาบัน https://www.nass.ac.th โดยมีอาณาเขต ดังนี้

                                                                  ทิศเหนือ : ติดต่อกับ กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ (บางนา)
                                                                    ทิศตะวันออก : ติดต่อกับ อาคารที่พักอาศัยส่วนกลางกองทัพเรือ (บางนา)
                                                                                              ทิศใต้  : ติดต่อกับ ชุมชนวัดโยธินประดิษฐ์
                                                                                     ทิศตะวันตก  : ติดต่อกับ กองเรือลำน้ำ กองเรือยุทธการ

                                                                                                ภาพถ่าย แสดงบริเวณที่ตั้งโรงเรียนพลาธิการ

Scroll to Top