ครูวิชาการทั่วไป

ครูทุกคนมีความเอาใจใส่ และอุทิศเวลาให้แก่การค้นคว้าหาวิธีถ่ายทอดความรู้ด้านต่างๆให้แก่นักเรียน มีสื่อการสอนที่พร้อมและวิธีการสอนที่น่าสนใจ ​

◄ จ.อ.ภัทรพงษ์ สิงห์สุข

นักเรียนพลฯ ทุกหลักสูตร
• ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

Scroll UpScroll Up