หลักสูตรพัสดุฯ​

สอนการควบคุมได้พัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

หลักสูตร นรจ.
การบริหารพัสดุพลาธิการ
• การกำหนดความต้องการ

◄ น.ท.ณรงค์ สลีอ่อน

หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ.
• การควบคุม และการตรวจสอบ
• การจำหน่าย
หลักสูตร นรจ.
• ครุภัณฑ์สำนักงาน

Scroll UpScroll Up