เสมียนประจำแผนกฯ

พี่สิน
พ.จ.อ.พลสินธ์ วัดฟุ้งเฟื่อง
เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษาฯ
พี่แซม
พ.จ.อ.ทรงสิต ทุนดี
เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษาฯ
พี่เต้
จ.อ.ภัทรพงษ์ สิงห์สุข
เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษาฯ
จ.ท.นวฤกษ์ ฉายาชวลิต
เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษาฯ
Scroll UpScroll Up