ปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจ

ปรัชญา รร.พธ.พธ.ทร.

– สร้างคนดี มีวินัย ใฝ่วิชา พัฒนาตน

วิสัยทัศน์ รร.พธ.พธ.ทร.

– เป็นแหล่งผลิต และพัฒนาทหารพลาธิการที่ได้มาตรฐาน ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ  

ภารกิจ รร.พธ.พธ.ทร.

– 

Scroll UpScroll Up