ประวัติโรงเรียนฯ

    โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพสายงานพลาธิการของกองทัพเรือ มีหน้าที่ในการศึกษา และอบรมให้แก่ทหารเหล่าพลาธิการทุกระดับ ได้แก่ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นักเรียนจ่า และทหารกองประจำการ

     เหล่าทหารพลาธิการ โดยเริ่มก่อตั้งในปี พุทธศักราช ๒๔๙๑ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรง กับกรมพลาธิการทหารเรือ (เดิมเรียกว่า กรมพัสดุทหารเรือ) จนกระทั่งปี พุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงอัตราภายในกรมพลาธิการทหารเรือใหม่ และให้โรงเรียนพลาธิการเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองการศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมกับเป็นปีแรกที่กองทัพเรือ ได้เริ่มรับนักเรียนจ่า เหล่าทหารพลาธิการ โดยให้ศึกษาที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ๑ ปี แล้วจึงส่งตัวมารับการศึกษาที่โรงเรียนพลาธิการ อีก ๑ ปี จึงสำเร็จการศึกษาได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าโท และในเวลาต่อมาได้เปลี่ยนการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรี

     ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ ได้มีการขยายอัตรากำลังพลโรงเรียนพลาธิการใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้านการศึกษา และเกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยยกเลิกอัตรากองการศึกษา และเปลี่ยนให้เป็นโรงเรียนพลาธิการ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกรมพลาธิการทหารเรือ ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติอัตราเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๗ และถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาของโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เป็นต้นมา

Scroll UpScroll Up