กำลังพล รร.พธ.พธ.ทร. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาศา ๙๐๔ (บางเขน)

กำลังพล รร.พธ.พธ.ทร. เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาศา ๙๐๔ (บางเขน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลของ รร.พธ.ฯ ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

การบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒

การบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาของ รร.พธ.ฯ

จัดทำโครงการฝึกทักษะวิชาชีพพลาธิการแบบบูรณาการครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ “การจัดเลี้ยงในรูปแบบของกรมพลาธิการทหารเรือ”

แผนกศึกษา จัดทำโครงการฝึกทักษะวิชาชีพพลาธิการแบบบูรณาการครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ “การจัดเลี้ยงในรูปแบบของกรมพลาธิการทหารเรือ” โดยมีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นให้ นรจ . พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ สามารถนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนกศึกษา จัดทำโครงการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ นรจ พรรค พศ. เหล่า พธ.ชั้นปีที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ พ.ย.๖๕

การจัดสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ

รร.พธ.พธ.ทร. จัดการสัมมนาการพัฒนาครู และบุคลากรสู่มืออาชีพ หัวข้อ “เทคนิคการเขียนตำราหรือหนังสือ” ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ พธ.ทร. ซึ่งเป็นบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๔๒

ข้าราชการ พนักงานราชการ และ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางเรือและโบราณสถานในพื้นที่ ทร.

นายกสมาคมภิริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมี คณะ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ รับมอบดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ

สมาคมภริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ รร.พธ.พธ.ทร.

นายกสมาคมภิริยาทหารเรือ มอบเงินสนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาให้แก่ โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ โดยมี คณะ เจ้ากรมพลาธิการทหารเรือ รับมอบดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ