การบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับ นรจ. พรรค พศ. เหล่า พธ. ชั้นปีที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๒๔ ม.ค.๖๖ ระหว่างเวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุมอาคารฝึกปฏิบัติ รร.พธ.ฯ