การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร.  ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาของ รร.พธ.ฯ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ จำนวน ๒๔ นาย ในระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ ก.พ.๖๖ ณ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.สัตหีบ